1. Strona główna
 2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Istnieje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie od 2006 roku. Jest to szkoła ponadpodstawowa, do której przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Obecnie szkoła liczy 3 odziały klasowe, w których uczy się 22 uczniów.

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:

 • uspołecznienie
 • komunikowanie się
 • zaradność
 • kreatywność

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 

 

 

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 2 )
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla lub ostatnie świadectwo szkolne ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie ucznia do klas II-III )
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

 

O ile dotyczy:

 Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu )

 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu )

 Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie  „Prośbę  o  wydanie  skierowania  dziecka do szkoły”  ( załącznik nr 4 ) 

O kolejności przyjęcia uczniów decyduje termin zgłoszenia oraz spełnienie wszystkich wymogów rekrutacji.