1. Strona główna
 2. Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

 1. Dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. Cykl kształcenia w Liceum trwa 4 lata (dla absolwentów 8- letniej szkoły podstawowej).
 3. W roku szkolnym 2019/20 również struktura Liceum obejmuje klasy dotychczasowego 3- letniego Liceum (dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów).

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 5 )
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną
 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla lub ostatnie świadectwo szkolne ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie ucznia do klas II-III )
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

O ile dotyczy:

 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia– oryginał do wglądu )
 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu)

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie „Prośbę o wydanie skierowania dziecka do szkoły” (załącznik nr 4)

Do naszej szkoły uczniowie mogą być kierowani w czasie całego roku szkolnego!

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:

 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 • zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia socjoterapii i psychoterapii,
 • zajęcia sportowe,
 • muzykoterapię,
 • terapię SI,
 • EEG Biofeedback,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia terapeutyczne (dogoterapia, hipoterapia)

  O kolejności przyjęcia uczniów decyduje termin zgłoszenia oraz spełnienie wszystkich wymogów rekrutacji.