1. Strona główna
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

W Szkole Branżowej I Stopnia uczniowie kształcą się w klasie wielozawodowej, wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim. W szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących . Przedmioty zawodowe w części teoretycznej realizowane są na miesięcznych kursach zawodowych zaś w części praktycznej u wybranego pracodawcy.

Pracodawca musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ukończony kurs pedagogiczny.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie z takim pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się pracownikiem młodocianym oraz zakładem pracy, którym najczęściej jest zakład rzemieślniczy. Ze względu na to, iż uczeń jest niepełnoletni na umowie wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie otrzymuje się w szkole, a badanie jest bezpłatne.

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

  • Podanie – ankieta ( załącznik nr 3 )
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną
  • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danym zawodzie
  • Kserokopia „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę
  • 1 zdjęcie na legitymację szkolną
  • zaświadczenie do pracodawcy Szkoła Branżowa (plik do pobrania)

O ile dotyczy:

Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu )

Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (kserokopia – oryginał do wglądu )

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie „Prośbę o wydanie skierowania dziecka do szkoły” (załącznik nr 4)
O kolejności przyjęcia uczniów decyduje termin zgłoszenia oraz spełnienie wszystkich wymogów rekrutacji.