1. Strona główna
 2. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskie w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastawanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • podkreślone linki,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • podkreślenie odnośników,
 • współpraca z darmowym czytnik ekranu (ang. screen reader) NVDA dla systemu Microsoft Windows,
 • mapa strony,
 • skróty klawiszowe,
 • uproszczenie czcionek,
 • czytelne menu.

Oświadczenie sporządzono dnia 22-03-2024 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tadeusz Śliwa, adres poczty elektronicznej sekretariat@zs2s-mikolow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 219 80 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące wszystkich budynków przy ul. Pokoju 4a

  1. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne od strony parkingów i ulicy Pokoju oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe dwa wejścia są z boku budynku: jedno na poziomie 0 (od strony biblioteki ) dla niepełnosprawnych, drugie do sali gimnastycznej, na poziomie 0 z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
   Zainstalowano dzwonek przed wejściem do szkoły, umożliwiający skorzystanie z niego osobie na wózku inwalidzkim.
  2. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie, wchodząc wejściem głównym do budynku szkolnego.
  3. W Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
  4. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy, natomiast jest w prawej części szkoły platforma przyschodowa.
  5. Sala gimnastyczna – jest dostępna dla z niepełnosprawnościami.
  6. Toaleta dla z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w budynku szkoły.
  7. Parking Zespołu Szkół znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Pokoju. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla z niepełnosprawnościami.
  8. Po drugiej strony szkoły w okolicach placu zabaw jest parking dla przewozów które dowożą uczniów do szkoły.
  9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  10. W Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych znajduje się pętla indukcyjna urządzenia do obsługi osób słabosłyszących.
  11. W budynku umieszczono naklejki na drzwiach (oznaczenie numeru sali alfabetem Braille’a)
  12. W Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.