1. Strona główna
 2. Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

 • w szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem, a także zespołem Aspergera
 • uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych,
 • praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu psychofizycznego,
 • w zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne,
 • w zespołach edukacyjno-terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego,
 • nasi nauczyciele prowadzą także nauczanie indywidualne na terenie szkoły, Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz w domach rodzinnych uczniów, w ramach nauczania indywidualnego prowadzimy zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim
 • czas trwania nauki wynosi osiem lat,
 • w klasach I do III odbywa się nauczanie zintegrowane,
 • ze względu na duże zróżnicowanie zespołu klasowego ogromną wagę przywiązujemy do indywidualizacji nauczania, a w szczególności tempa i sposobu poznawania świata przez dziecko,
 • uczniowie naszej szkoły w klasach I-VIII uczą się języka niemieckiego,
 • oddziały w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim liczą od 8 do 15 uczniów.

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 1 do pobrania poniżej )
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Ostatnie świadectwo szkolne ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klas II-VIII )
 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

O ile dotyczy:

 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu )
 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu )

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie „Prośbę o wydanie skierowania dziecka do szkoły” ( załącznik nr 4 )