1. Strona główna
  2. RODO
  3. Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań edukacyjnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z realizacją zadań edukacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie ul. Pokoju 4a , kod pocztowy 43-190 Mikołów, adres e-mail: sekretariat@zs2s-mikolow.pl , tel. 32 219 80 61

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Sławomir Kuśmirek, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

W związku z realizacją obowiązku nauki w formie zdalnej, szkoła będzie przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica, wizerunek dziecka w formie cyfrowej) w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do placówki (w tym przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej), a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się również z rekomendacjami pomagającymi zachować bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych podczas lekcji online dla administratorów, nauczycieli oraz uczniów, które można odnaleźć na stronie https://uodo.gov.pl/ , lub można pobrać tu: Rekomendacje – lekcje zdalne(1) (1)