1. Strona główna
 2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z realizacją zadań edukacyjnych - E-Dziennik, konto Office365

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z realizacją zadań edukacyjnych – E-Dziennik, konto Office365

Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta e-mail w szkole.

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie nasza szkoła chcąc zapewnić równy dostęp naszym uczniom do ewentualnej nauki w trybie zdalnym rozpoczyna proces wprowadzania pakietu Office 365 firmy Microsoft dla edukacji. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o zgodę na utworzenie konta dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem.

Pakiet narzędzi firmy Microsoft, ułatwia pracę w szkole i jest używany przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiejw Mikołowie będą korzystać ze swojego konta do wykonywania zadań szkolnych, korzystania z konta UONET+ (dziennik elektroniczny), komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku. Ponadto jest to okazja do pozyskania nieodpłatnego dostępu do pakietu Office 365 w wersji online.

W naszej szkole uczniowie będą mogli korzystać z następujących usług firmy Microsoft:

 • OneDrive
 • Outlook
 • SharePoint 509776801
 • Teams
 • Office 365
 • konto pocztowe

 

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Microsoft Office 365

1) Jakie dane osobowe gromadzi Microsoft?

W ramach tworzenia konta ucznia Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie może udostępniać firmie Microsoft niektóre dane osobowe ucznia, na przykład: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło.

Ponadto Microsoft gromadzi informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

2) Jak Microsoft wykorzystuje te informacje?

Firma Microsoft używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Office 365. Microsoft nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Office 365 należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły.

Więcej informacji na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

3) Na jaki okres jest zakładane konto?

Konto jest zakładane na okres od dnia 01.11.2020 r. do dnia ukończenia przez ucznia nauki w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie

Na wniosek rodzica może ono zostać usunięte w możliwie najkrótszym terminie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 SPECJALNYCH W MIKOŁOWIE

KORZYSTAJĄCYCH Z KONTA MICROSOFT W RAMACH PAKIETU OFFICE 365.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Administrator Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony
i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych uczniów (oraz ich opiekunów) korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 jest Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów , tel. 32 219 80 61 , e-mail: dyrektor@zs2s-mikolow.pl
 • Cele przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365:
 • organizacja nauki w trybie zdalnym na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO w związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz.U. 2020.493) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 • Podanie danych jest konieczne do utworzenia i korzystania ze szkolnego konta Microsoft w ramach pakietu Office 365.
 • Opiekunowi ucznia przysługują prawa:
 • dostępu do dotyczących ucznia danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
 • Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 będą
  przechowywane do czasu funkcjonowania szkolnych kont Microsoft w ramach pakietu Office 365 jednak nie dłużej niż do ukończenia szkoły.
 • Administrator Danych udostępnia firmie Microsoft niektóre dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft, w szczególności ich: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło do niego. Dodatkowe informacje na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement .

 • Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Zespołem Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie umowami powierzenia przetwarzania danych.
 • Dotyczące ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie umowami powierzenia przetwarzania danych., w tym profilowaniu.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie umowami powierzenia przetwarzania danych. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Leszek Proszowski,
  e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 3314808, 502639006 .

 

ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na założenie mojemu dziecku: …………………………………………………………………..

uczniowi klasy ………… następujących kont:

 1. Konta na Office 365 firmy Microsoft
 2. Konta w dzienniku elektronicznym https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmikolowski

oraz na zarządzanie tymi kontami przez Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.

Jednocześnie oświadczam, iż, zapoznałem się z informacją o założeniu konta i klauzulą informacyjną o przetwarzanych danych osobowych:

 

……………………………………………………………………………..
czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów