1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Procedury i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.


INFORMACJE DLA RODZICÓW

W szkole będą obowiązywały wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz wewnętrzne przepisy które są zawarte w opracowanych dla naszej szkoły procedurach.

 

1. Na terenie szkoły jest obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy. Każdego obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
ok 1,5-2 m. Rekomenduje się częste mycie rąk.

2. Rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły nie mogą przekraczać wyznaczonej żółtej linii wejścia do placówki (tzw. strefa przebywania). Przekazują dziecko przed linią wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Dzieci mają obowiązek przyjść do szkoły
w maseczkach lub przyłbicach , które zdejmują na polecenie/zgodę nauczyciela.

3. Uczniowie przyjeżdżający busem wchodzą wyznaczonym wejściem o wyznaczonej godzinie. (Dotyczy to również rodziców przyprowadzających dzieci indywidualnie). Wejścia te zostaną w odpowiedni sposób oznaczone.


4. Przed wejściem do szkoły każde dziecko zobligowane jest do dezynfekcji rąk oraz ma mierzoną temperaturę.

  • MEN wyjaśnia, że prawidłową temperaturą jest 36,6-37,0° C i tłumaczy, że wyższa może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°.

5. Za zdrowe dziecko uważa się ucznia, który nie przejawia żadnych oznak chorobowych, nie ma podwyższonej temperatury ciała oraz zewnętrznych objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych

  • ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

6. Dziecko, którego stan jest niepokojący oraz ma temperaturę powyżej 37,0 podlega dalszemu monitorowaniu temperatury
i innych objawów. Zostanie natychmiast odizolowane. Jeżeli symptomy choroby się nasilą wówczas umieszczone zostaje w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka, który jest zobligowany do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. do godziny). W przypadku niezgłoszenia się po dziecko zostaną powiadomione stosowne służby i organy.

Rodzic jest zobligowany do udostępnienia numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie dostępny bądź udostępnienia numeru kontaktowego innego opiekuna, który może odebrać w w/w sytuacji dziecko ze szkoły.

7. W izolatorium przebywa z uczniem wyznaczony opiekun.

8. Po wprowadzeniu dzieci do wyznaczonej sali lekcyjnej odbywają się w niej wszystkie lekcje w ciągu dnia, uczniowie pozostają
w niej również podczas przerw (wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w zielonej pracowni, pracowni kuchennej i obiad). Nauczyciele pozostają w klasach z dziećmi na przerwie po swojej przeprowadzonej lekcji.

9. Na obiady dzieci schodzą z nauczycielem o wyznaczonej godzinie niezależnie od trwania przerwy czy lekcji w godzinach
11.20-13.00 według harmonogramu. Uczniowie siadają do przypisanych im stolików w wyznaczonych miejscach. Każdy posiłek zostaje podany do stolika przez wyznaczoną osobę/obsługę stołówki.

10. Wszystkich uczniów obowiązują 2 komplety przyborów szkolnych (jeden do pracy w szkole, drugi do pracy w domu). Szkolnego kompletu uczniowie nie zabierają do domów. Jest on do użytku tylko i wyłącznie danego ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.

11. Klasówki i sprawdziany będą wykonywane zgodnie z reżimem sanitarnym. Szczegółowe informacje rodzic uzyska w czasie spotkań klasowych, a uczniowie na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

12. Przed każdą lekcją wychowania fizycznego nauczyciel przychodzi do klasy po dzieci. Uczniowie przebierają się w stroje sportowe na miejscu w klasach, a następnie pod opieką nauczyciela przechodzą do sali gimnastycznej. Przed wejściem na salę dezynfekują ręce. Zajęcia prowadzone są w miarę możliwości z zachowaniem dystansu (rezygnuje się z ćwiczeń, gier i sportów kontaktowych). Zaleca się, w miarę możliwości przeprowadzanie zajęć na świeżym powietrzu oraz korzystanie z boiska i terenu przyszkolnego. Po skończonej lekcji nauczyciel odprowadza uczniów do klasy, gdzie się przebierają i zostaje z nimi na przerwie.
Po każdych zajęciach wychowania fizycznego strój sportowy powinien być zabrany do domu i wyprany. Na każde zajęcia sportowe uczeń przynosi czystą koszulkę i spodenki.

13. Klasy są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć – wówczas uczniowie wychodzą na korytarz, gdzie w danym momencie tylko oni się znajdują. (Na korytarzu może przebywać tylko jedna grupa).
Ze względu na konieczność zachowania dystansu z toalety uczniowie mogą korzystać tylko w czasie lekcji pod kontrolą pomocy lub nauczyciela.

14. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, maskotek, zabawek itp.

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych do tego salach. Przed wejściem na świetlice również dezynfekujemy ręce. Dzieci przebywające na świetlicy są w określonych stałych grupach, a w każdej sali świetlicowej umieszczona jest lista uczniów z określoną godziną powrotu danego ucznia do domu. Pomoce dydaktyczne do wykorzystywania w czasie zajęć świetlicowych są przygotowane w odpowiednich pojemnikach i po zajęciach należy je dezynfekować.

16. Plac zabaw codziennie rano przed rozpoczęciem pracy szkoły będzie dezynfekowany. Można z niego korzystać w czasie lekcji po zdezynfekowaniu rąk każdego dziecka. Na placu zabaw przebywa tylko jedna grupa.

17. W klasach powinny być zdjęte firanki oraz zasłonki. Na korytarzach wszelkie gazetki zostaną usunięte, pozostają jedynie tablice informacyjne.

18. Nauczanie indywidualne.
* Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun zobowiązany jest do pomiaru temperatury uczniowi.

* Nauczyciel zobowiązany jest do pomiaru temperatury własnego ciała oraz do obserwacji stanu swojego zdrowia.
* Przed rozpoczęciem nauczania rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeszkód na obecność nauczyciela u ucznia.
* Podczas zajęć indywidualnych nauczyciel ma obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy. O ile to możliwe należy zachować dystans społeczny ok 1,5-2 m pomiędzy nauczycielem a osobami przebywającymi w czasie zajęć w mieszkaniu ucznia. Rekomenduje się częste mycie rąk i wietrzenie pomieszczeń.
* Rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji stanowiska pracy, na którym realizowane będą zajęcia, w szczególności: blatu stołu lub biurka, krzesła, kozetki rehabilitacyjnej itp.
* Stanowisko pracy przeznaczone do realizacji zajęć powinno być pozbawione wszelkich przedmiotów, które nie będą wykorzystywane do pracy z uczniem.

19. W bibliotece szkolnej wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające. Szczegółowe zasady działania biblioteki są opisane w osobnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej.

20. Pierwsze spotkania z rodzicami wychowawcy organizują według ustalonego harmonogramu w dniach od 02 września
do 15 września 2020 r. Będą to spotkania ustalane przez wychowawcę według własnego uznania.

21. Kontakt rodziców ze szkołą następuje po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu. Rodzic podlega rejestrowi
i obowiązującym zasadom na terenie szkoły (maseczka lub przyłbica, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury, oczekiwanie na umówiona osobę, dystans społeczny).

22. Każda osoba obca chcąca wejść na teren szkoły podlega rejestrowi, oraz wszystkim zasadom reżimu sanitarnego obowiązującym na terenie szkoły

Stosując się do zapisów procedur i zasad kierujmy się zasadą

Jestem odpowiedzialny za siebie i innych

Mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiczną i wytyczne przekazywane przez MZ, GIS i MEN
opracowane procedury będą aktualizowane na bieżąco i jej zapisy mogą ulec zmianie
.