Prosimy o zgłaszanie się po odbiór świadectw według następującego harmonogramu zakończenia
roku szkolnego 2019/2020