1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Zasady rygoru sanitarnego podczas zajęć rewalidacyjnych i podczas konsultacji

1. Każdy przychodzący do szkoły przy wejściu ma mierzoną temperaturę, za jego zgodą. Jeżeli ktoś nie udzieli zgody, nie wchodzi na teren szkoły.

2. Wszyscy dezynfekują dłonie przy wejściu.

3. Rodzic przyprowadzający ucznia tylko wchodzi do wyznaczonej strefy. Opuszcza szkołę i przychodzi po dziecko o wyznaczonej godzinie po zakończonych zajęciach. Rodzice w odniesieniu do pracowników szkoły i  innych uczniów  muszą zachować dystans społeczny – 2 m.

4. Uczeń nie korzysta z szatni, nie przebiera obuwia. Wszystkie rzeczy osobiste zabiera ze sobą do sali zajęć.

5. Nauczyciel przejmuje ucznia przy portierni.

6. Zajęcia realizujemy w ustalonej sali, bez dodatkowego przemieszczania się po szkole, bez chodzenia z sali do sali. Proszę o pochowanie wszelkich przedmiotów i nie korzystanie ze sprzętu, którego nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

7. Gdy jeden uczeń ma kilka zajęć po kolei to wszyscy nauczyciele realizują te jego zajęcia w jednej sali, nie przechodzimy do innej. /Ograniczamy przemieszczanie się po salach

8. Korzystamy tylko z wyznaczonych toalet. /nauczyciele, administracja – toaleta koło pokoju nauczycielskiego, pracownicy obsługi – toaleta koło portierni, uczniowie- toaleta koło Sali nr 25/  Nawet jeżeli uczeń ma zajęcia w innej części szkoły. Pozostałe toalety zamknięte.

9. Podczas zajęć korzystamy tylko z pomocy dydaktycznych, które można zdezynfekować lub z których korzysta tylko dany uczeń. Uczeń posiada własne przybory. W miarę możliwości ograniczamy uczniowi dotykanie różnych rzeczy. Zachowujemy dystans 1,5 m, korzystamy z maseczek lub przyłbic. Każdy pracownik otrzyma do osobistego użytku maseczkę i przyłbicę /Sami dbamy o stan tego sprzęt/. Po zajęciach proszę zdezynfekować pomoce dydaktyczne z których korzysta uczeń. O płyn dezynfekujący proszę poprosić obsługę. Nauczyciele przekazują sobie ucznia na korytarzu podczas przerwy miedzy zajęciami.

10. Podczas zajęć proszę zadbać o wietrzenie sali. Po każdej godzinie zajęć dodatkowo dłużej wietrzymy salę minimum 10 min.

11. Po zakończonych zajęciach pracownicy obsługi dezynfekują salę.

12. Uczeń samodzielnie nie przemieszcza się po szkole, nie spotyka się z innymi uczniami. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za ucznia i jego pobyt w szkole.

13. Po zakończonych zajęciach ucznia należy przyprowadzić do wyznaczonej strefy. Należy dopilnować by zdezynfekował dłonie i przekazać go rodzicowi.

14. Podczas pobytu na terenie szkoły proszę zachować dystans społeczny wobec pozostałych pracowników i uczniów, korzystać z maseczek lub przyłbic.

15. W pokoju nauczycielskim również zachowywać dystans społeczny.

16. W celu ograniczenia przemieszczania się po szkole, ustalone sale do zajęć, będą wcześniej otwarte przez pracowników obsługi /nie trzeba zabierać klucza, wchodzić do pokoju nauczycielskiego/. Sala po dezynfekcji będzie również zamknięta przez pracownika obsługi.

17. Plan zajęć z numerami sal, będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy portierni.

18. Maxymalnie ograniczamy przemieszczanie się po szkole, nie chodzimy do różnych sal, pomieszczeń. Korzystając z mniejszej ilości sal i ograniczając przemieszczanie się dbamy o bezpieczeństwo i zmniejszamy ilość pomieszczeń do ciągłej dezynfekcji.

 

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA ZDROWIE SWOJE I INNYCH