1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Najnowszy komunikat MEN w sprawie organizacji zajęć

Od 25 maja 2020 roku Rząd i MEN przywraca możliwość organizacji
zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla

klas I-III szkoły podstawowej.

Szanowni Państwo zgodnie z komunikatem MEN /brak jeszcze rozporządzenia/ mając na uwadze obecną bardzo trudną sytuację epidemiczną w naszym województwie oraz brak możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w organizacji zajęć w naszej szkole (małe sale lekcyjne, wątpliwości co do wdrożenia reżimu sanitarnego u uczniów) podjąłem decyzję, że w/w zajęcia będą kontynuowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wytyczne podane są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych .
Jedynie w wyjątkowych przypadkach, wychodząc naprzeciw ewentualnym oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych powodów muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, to dla tych uczniów w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Ponadto informuję, że gminy przygotowują się do organizacji przewozów, a szkoła do wydawania obiadów dla uczniów klas 1-3 korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych , ale zależy to od ilości zgłoszonych uczniów.

Przypominam jednocześnie, że Rząd utrzymał możliwość korzystania z opieki na dziecko do 8 roku życia dla rodziców pracujących oraz 
dla rodziców dzieci:
– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: \https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095


Od poniedziałku, 18 maja br
. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w ramach zajęć rewalidacyjnych. Mając na uwadze obecną bardzo trudną sytuację epidemiczną w naszym województwie oraz dobrze funkcjonujące zdalne zajęcia rewalidacyjne zachęcam do kontynuowania tych zajęć w ramach metod i technik kształcenia na odległość.

Od poniedziałku 25 maja br. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Od poniedziałku 01.06.2020 r.
uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia..

Od poniedziałku 25 maja br. nauczyciele przedmiotów będą pełnili dyżury w wyznaczonych dniach i godzinach, będą w tym czasie dostępni dla uczniów po wcześniejszym umówieniu się przez wychowawcę.

Transport uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji na terenie szkoły we własnych zakresie. Nie będzie wydawany obiad.


Pamiętajmy o zdrowiu Swoim i innych.


W dniu jutrzejszym wychowawcy klas będą kontaktowali się z Państwem osobiście w celu uzyskania informacji o ewentualnej konieczności zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla konkretnych uczniów.


Szczegółowe informacje podamy do 21.05.2020 r.

Z życzeniami zdrowia

Tadeusz Śliwa
Dyrektor ZS2S w Mikołowie