Statut Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie - kliknij

 

 

 

 

W skład Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie wchodzą:

·         Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi

·         Branżowa Szkoła I Stopnia

·         Szkoła Przysposabiająca do Pracy (od 2007r.)

Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum istnieją klasy, przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci autystycznych i dzieci z zespołem Aspergera. Uczniowie ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych.

Nasi nauczyciele prowadzą także nauczania indywidualne na terenie szkoły, Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, jak również w domach rodzinnych uczniów.

W ramach nauczania indywidualnego prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do naszej szkoły uczniowie mogą być kierowani w czasie całego roku szkolnego!

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:

·         uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań

·         zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej

·         zajęcia rewalidacyjne 

·         zajęcia logopedyczne 

·         zajęcia socjoterapii i psychoterapii

·         zajęcia sportowe

·         muzykoterapię

·         terapię SI

·         EEG Biofeedback

·         gimnastykę korekcyjną

·         zajęcia terapeutyczne (dogoterapia, hipoterapia)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mikołowie:

• w szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem, a także zespołem Aspergera

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych,

• praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu psychofizycznego,

• w zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne,

• w zespołach edukacyjno-terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego,

• nasi nauczyciele prowadzą także nauczanie indywidualne na terenie szkoły, Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz w domach rodzinnych uczniów, w ramach nauczania indywidualnego prowadzimy zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

• czas trwania nauki wynosi sześć lat,

• w klasach I do III odbywa się nauczanie zintegrowane,

• ze względu na duże zróżnicowanie zespołu klasowego ogromną wagę przywiązujemy do indywidualizacji nauczania, a w szczególności tempa i sposobu poznawania świata przez dziecko,

• uczniowie naszej szkoły w klasach I-VI uczą się języka niemieckiego,

• oddziały w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim liczą od 8 do 15 uczniów.

Gimnazjum nr 3 w Mikołowie:

• przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, a także dla uczniów z autyzmen i zespołem Aspergera

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym:

• uczniowie uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych,

• praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu psychofizycznego,

• w zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne,

• po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim:

• czas trwania nauki w szkole wynosi trzy lata i zakończone jest egzaminem składającym się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego,

• nauczane przedmioty to: język polski, matematyka, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, chemia, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, język niemiecki, wychowanie fizyczne

• oddziały w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim liczą od 8 do 15 uczniów,

• szkoła kładzie nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przygotowania do nauki zawodu, realizowany jest program psychoedukacyjny z zakresu orientacji zawodowej,

• po ukończeniu gimnazjum i przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogą dalej kształcić się i zdobywać zawód w naszej Szkole Zawodowej.

Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów, począwszy od wyniku badania w PPP po III etapie edukacyjnym, poprzez wybór drogi dalszej edukacji (podjęcia pracy) do pełnego usamodzielnienia się.

Martwią nas losy absolwentów, którzy rekwalifikowani przez PPP, borykają się z realizacją nauki lub ciągle zmieniają szkoły ze względu na napotykane trudności w edukacji dla osób w normie intelektualnej.

Często nasi absolwenci wracają do naszej szkoły szukając wsparcia i rady w niepowodzeniach, ale również przychodzą do nas by się podzielić sukcesami: ukończeniem szkoły, zdaniem egzaminu kwalifikacyjnego, podjęciem pracy, a nawet o założeniem rodziny.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

Istnieje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie od 2006 roku. Jest to szkoła ponadgimnazjalna, do której przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

·         kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,

·         przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Obecnie szkoła liczy 3 odziały klasowe, w których uczy się 22 uczniów.

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:

·         uspołecznienie

·         komunikowanie się

·         zaradność

·         kreatywność

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

·         funkcjonowanie osobiste i społeczne

·         przysposobienie do pracy

·         zajęcia kształtujące kreatywność

·         wychowanie fizyczne

·         zajęcia sportowe

·         zajęcia rewalidacyjne

·         religia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mikołowie:

• przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

• posiada podbudowę programową szkoły, którą stanowią: gimnazjum specjalne, także ogólnodostępne, jeżeli absolwent takiej szkoły posiada orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

• czas trwania nauki w szkole wynosi trzy lata,

• szkoła kształci w jednym lub kilku zawodach (np. kucharz i cukiernik), zgodnie z planami nauczania dla danego zawodu zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły,

• w celu realizacji praktycznej nauki zawodu szkoła współpracuje w zakresie realizacji zajęć praktycznych z odpowiednimi zakładami pracy, cechami rzemiosł lub centrami edukacji zawodowej,

Absolwent gimnazjum specjalnego oraz ogólnodostępnego, starający się o przyjęcie do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinien przedłożyć następujące dokumenty :

      podanie

      życiorys

      zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia

      orzeczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danym zawodzie

      orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

      dwa zdjęcia

      świadectwo ukończenia gimnazjum

      zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

      kartę zdrowia i szczepień

Pracownicy młodociani, odbywający praktyczna naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych, zobowiązani są przedłożyć odpis umowy zawartej z zakładem pracy o zatrudnieniu w celu nauki zawodu, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W szkole realizowany jest program zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, nieróżniący się od programu ogólnodostępnych szkół zawodowych. Z tego względu szczególny nacisk kładziemy na indywidualizację procesu nauczania.

Uczniowie szkoły zdają egzaminy zawodowe zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł. Standardy egzaminacyjne są zgodne ze standardami szkół ogólnodostępnych.

Uczniowie po zdaniu egzaminu uzyskują kwalifikacje zgodne z ich zawodem i mogą podjąć pracę zawodową.

Kadra

Dyrekcja szkoły:

mgr Tadeusz Śliwa - dyrektor
nauczyciel religii, nauczyciel informatyki, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, trener EEG-Biofeedback
mgr Aleksandra Kwapulińska - wicedyrektor
edukacja wczesnoszkolna i informatyczna, tyflopedagogika, logopeda, oligofrenopedagog
mgr Sławomir Porochoński - kierownik świetlicy, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Psycholog i pedagogog:

mgr Barbara Kruszyńska - psycholog szkolny, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, oligofrenopedagog
mgr Małgorzata Ruta-Kalarus - pedagog szkolny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej

Nauczyciele:

mgr Badura Agnieszka- nauczyciel religii, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Botor Iwona- nauczyciel języka polskiego, historii, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Brzęk Danuta- pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, logopeda

mgr Cuber Zbigniew- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel historii i wychowania fizycznego

mgr Guz Kornelia- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel techniki

mgr Jańczuk Monika- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Kiel Mirosława- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej

mgr Kolanek Bożena- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji dzieci autystycznych

mgr Konsek Dorota - fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligorenopedagog

mgr Kozak Barbara- nauczyciel chemii, matematyki, oligofrenopedagog

mgr Kozak-Tomska Aneta- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego

mgr Kurkierewicz Anna- nauczyciel kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Langowska Anna - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

mgr Lemke Grzegorz- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog

mgr Malczyk Jolanta- nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

mgr Malejka-Podkościelny Ewa- nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

mgr Malisz Grzegorz - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, instruktor lekkiej atletyki, piłki siatkowej, judo

mgr Matula Aleksandra- nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, oligofrenopedagog

mgr Miękina Aneta- oligofrenopedagog, pedagog specjalny- edukacja informatyczna, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Mikołowicz Anna- oligofrenopedagog, nauczyciel historii, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej

mgr Mizgalska Maria- oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Musioł Anna- oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz

mgr Nietupska Edyta- nauczyciel przyrody, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Nowak-Przystupa Joanna- nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, psycholog

mgr Parysz Maria- nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo- wychowawczy

mgr Paszewska Katarzyna- nauczyciel geografii, techniki, oligofrenopedagog

mgr Przybyłowicz Brygida- nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, surdopedagog, uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Rosik Katarzyna- oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wychowawca świetlicy

mgr Rudolf Tatiana- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

mgr Skrzypczyk Katarzyna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, specjalista w zakresie edukacji i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Sowińska Magdalena- nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog

mgr Staniek Kornelia- pedagog zdrowia, oligofrenopedagog, wychowawca swietlicy

mgr Stawiarska Mirosława-oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

mgr Szuwart Grażyna- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

mgr Śliwa Janina- oligofrenopedagog, nauczyciel religii

mgr Śmietana Barbara- pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowania fizycznego

mgr Turska Anna- pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki

mgr Wade Ewa- oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta

mgr Witkowska Martyna - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Zalewska-Piwowar Agnieszka - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

mgr Zawadzka Małgorzata-nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr Zazulak Aleksander- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, logopeda, specjalista BHP