Statut Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie - kliknij

 

 

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie kształci uczniów w następujących szkołach:

 

·         Szkoła podstawowa

 

·         Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

·         Branżowa Szkoła I Stopnia

 

·         Liceum Ogólnokształcące

 

 

 

Szkoła Podstawowa

• w szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem, a także zespołem Aspergera

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych,

• praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu psychofizycznego,

• w zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne,

• w zespołach edukacyjno-terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego,

• nasi nauczyciele prowadzą także nauczanie indywidualne na terenie szkoły, Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz w domach rodzinnych uczniów, w ramach nauczania indywidualnego prowadzimy zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim

• czas trwania nauki wynosi osiem lat,

• w klasach I do III odbywa się nauczanie zintegrowane,

• ze względu na duże zróżnicowanie zespołu klasowego ogromną wagę przywiązujemy do indywidualizacji nauczania, a w szczególności tempa i sposobu poznawania świata przez dziecko,

• uczniowie naszej szkoły w klasach I-VIII uczą się języka niemieckiego,

• oddziały w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim liczą od 8 do 15 uczniów.

 

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 1 do pobrania poniżej )

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną

 • Ostatnie świadectwo szkolne ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klas II-VIII )

 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

O ile dotyczy:

 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu )

 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu )

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie „Prośbę o wydanie skierowania dziecka do szkoły”          ( załącznik nr 4 )

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Istnieje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie od 2006 roku. Jest to szkoła ponadgimnazjalna, do której przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:

·         kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,

·         przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Obecnie szkoła liczy 3 odziały klasowe, w których uczy się 22 uczniów.

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:

·         uspołecznienie

·         komunikowanie się

·         zaradność

·         kreatywność

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

·         funkcjonowanie osobiste i społeczne

·         przysposobienie do pracy

·         zajęcia kształtujące kreatywność

·         wychowanie fizyczne

·         zajęcia sportowe

·         zajęcia rewalidacyjne

·         religia

 

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 2 do pobrania poniżej )

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla lub ostatnie świadectwo szkolne ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie ucznia do klas II-III )

 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

O ile dotyczy:

 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu )

 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu )

 

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie  „Prośbę  o  wydanie  skierowania  dziecka do szkoły”  ( załącznik nr 4 )

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

W Szkole Branżowej I Stopnia uczniowie kształcą się w klasie wielozawodowej, wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim. W szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących . Przedmioty zawodowe w części teoretycznej realizowane są na miesięcznych kursach zawodowych zaś w części praktycznej u wybranego pracodawcy.

Pracodawca musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ukończony kurs pedagogiczny.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie z takim pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się pracownikiem młodocianym oraz zakładem pracy, którym najczęściej jest zakład rzemieślniczy. Ze względu na to, iż uczeń jest niepełnoletni na umowie wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie otrzymuje się w szkole, a badanie jest bezpłatne.

 

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 

 • Podanie – ankieta ( załącznik nr 3 do pobrania poniżej )

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla

 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty 

 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do kształcenia w danym zawodzie

 • Kserokopia „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę

 • 1 zdjęcie na legitymację szkolną

O ile dotyczy:

 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia – oryginał do wglądu )

 • Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu )

 

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie „Prośbę o wydanie skierowania dziecka do szkoły”  ( załącznik nr 4 do pobrania poniżej )

 

 

Liceum Ogólnokształcące

 

1. Dla uczniów  w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Cykl kształcenia w Liceum trwa 4 lata (dla absolwentów 8- letniej szkoły podstawowej).

3. W roku szkolnym 2019/20 również struktura Liceum obejmuje klasy dotychczasowego 3- letniego Liceum (dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów).

 

Warunki przyjęcia oraz wymagane dokumenty:

 

 

·  Podanie – ankieta ( załącznik nr 5 )

· Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Pedagogiczno-           Psychologiczną

·  Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla lub ostatnie świadectwo szkolne ( w przypadku ubiegania się o przyjęcie ucznia do klas II-III )

·  1 zdjęcie na legitymację szkolną

 

O ile dotyczy:

 

· Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (kserokopia– oryginał do wglądu )

· Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego ( kserokopia – oryginał do wglądu)

 

Po złożeniu powyższych dokumentów rodzice / opiekunowie prawni dziecka zostają umówieni na rozmowę z dyrektorem szkoły, a po podjęciu ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Mikołowie  „Prośbę  o  wydanie  skierowania  dziecka do szkoły”  ( załącznik nr 4 )

 

 

 

Załącznik Nr 1  pobierz

 

 

Załącznik Nr 2  pobierz

 

 

Załącznik Nr 3  pobierz

 

 

Załącznik Nr 4 pobierz

 

 

Załącznik Nr 5 pobierz

 

 

Do naszej szkoły uczniowie mogą być kierowani w czasie całego roku szkolnego!

 

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:

 

·         uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań

·         zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej

·         zajęcia rewalidacyjne 

·         zajęcia logopedyczne 

·         zajęcia socjoterapii i psychoterapii

·         zajęcia sportowe

·         muzykoterapię

·         terapię SI

·         EEG Biofeedback

·         gimnastykę korekcyjną

·         zajęcia terapeutyczne (dogoterapia, hipoterapia)