Zespół Taneczno - Teatralny

 

 

Zespół taneczno – teatralny ,,ERROR" istnieje od 2010 r, w skład zespołu wchodzą uczniowie klas przysposabiających do pracy. Celem pracy zespołu jest przedstawienie dorobku artystycznego, wymiana pomiędzy uczestnikami doświadczeń w zakresie przedsięwzięć artystycznych, integracja ze środowiskiem lokalnym, prezentacja twórczości teatralnej i parateatralnej młodzieży oraz profilaktyka skierowana na twórcze spędzanie czasu wolnego.

 

Zespół Muzyczno - Ruchowy

 

 

Zespół „Nibygrajki” powstał z potrzeby wypowiedzi dzieci poprzez śpiew, ruch i grę na prostych instrumentach. Posługiwanie się muzyką i jej elementami, głównie dźwiękiem i rytmem stało się środkiem stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej w procesie wspierania rozwoju dziecka. 
Członkami naszego zespołu są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy wspólne muzykowanie traktują jako przekaz siebie. Bawią się grą na instrumentach poszukują innych ciekawych i niecodziennych źródeł dzwięku ( takich jak butelki, gazety, pudełka, dzwoneczki). Poprzez występy na koncertach, festiwalach, konkursach przełamują bariery społeczne, uczą się akceptować siebie jak i poznają swoją wartość. Byli wielokrotnie doceniani i nagradzani.

 

Koło Turystyczne

 

 

Szkolne Koło Turystyczne działa w naszej szkole od 2001 roku. Podstawową formą działalności turystycznej są wycieczki (jedno-, dwu-, i trzydniowe), w trakcie których uczniowie poznają osobliwości przyrodnicze, bogate dziedzictwo przeszłości i ciekawe życie kulturalne najbliższych nam regionów Polski.

Corocznie odbywa się również Powiatowy Rajd Górski osób Niepełnosprawnych Powiatu Mikołowskiego.

 

Zajęcia Sportowe

 

 

Nasi uczniowie mogą brać udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. W ramach tych zajęć organizowane są między innymi:

 

•wycieczki rowerowe

•wycieczki piesze po najbliższej okolicy

•wyjścia na pływalnię, kręgielnię, lodowisko

 

Zajęcia te mają na celu kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę i zabawę. Uczniowie biorą także często udział w międzyszkolnych turniejach i zawodach sportowych.

 

 

Koło Ekologiczne

 

 

Na zajęciach koła ekologicznego kształtowane są postawy uczniów zgodnie z zasadami edukacji ekologicznej czyli:

·         rozbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym Mikołowa i okolic

·         rozwijanie odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska

·         propagowanie ekologicznego stylu życia w szkole, w domu rodzinnym i miejscu zamieszkania

W trakcie imprez wyjazdowych (3-dniowe warsztaty ekologiczne) uczniowie pogłębiają wiadomości z zakresu ochrony przyrody poprzez poznawanie rezerwatów przyrody, przepisów dotyczących ochrony, roślin i zwierząt chronionych i zagrożeń dla środowiska.

W ramach swojej działalności koło prowadzi również całoroczne zbiórki surowców wtórnych.

Corocznie członkowie koła biorą udział w akcji „Sprzątanie świata” sprzątając tereny znajdujące się w okolicy szkoły.