- Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚSpobierz

 

- Oświadczenie o dochodach pobierz

 

- Zapomoga losowa, zdrowotna, socjalna pobierz

 

 

 

 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1316 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm. )

3) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – ( Dz.U. z 2019, poz. 263 z późn. zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 349)

5) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.)

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. 2017 poz. 1949 z późn. zm.)

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1. [zakres regulacji]

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie , zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

 

                                                    § 2 [Komisja Socjalna]

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a)                      Funduszu – rozumieć przez to należy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

b)                      Ustawie – rozumieć przez to należy ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

c)                      Komisji – rozumieć przez to należy Komisję Socjalną działającą  w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

d)                     Wspólnym gospodarstwie domowym – rozumieć przez to należy zarówno jednoosobowy jak i wieloosobowy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się i podejmujących decyzję o zagospodarowaniu środków w części lub w całości wniesionych do budżetu domowego.

 

1.                      Komisja składa się z sześciu osób, z czego cztery osoby  wybiera ogół pracowników raz na dwa lata. Wybory są przeprowadzane zgodnie z Regulaminem Wyboru Przedstawicieli Załogi. Zakładowe organizacje związkowe delegują do prac w komisji po jednej osobie /członka zarządu/ z prawem głosu.

2.                      Komisja na podstawie wniosków złożonych przez osoby uprawnione  proponuje przyznanie świadczeń z Funduszu. Komisja działa w oparciu o niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez  dyrektora szkoły i uzgodniony  z zakładowymi związkami zawodowymi.  

3.                      Przydział świadczenia z Funduszu proponuje Komisja w składzie, co najmniej trzech osób, a przyznaje Dyrektor szkoły.

4.                      W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji uzupełnienia składu Komisji dokonuje dyrektor szkoły na wniosek Komisji spośród osób, które uzyskały największą ilość głosów /poza wybraną już komisją/. W przypadku braku takich osób uzupełnienia składu dokonuje się na zebraniu pracowników, zwołanym dodatkowo przez Dyrektora szkoły. Uzupełnienie obowiązuje do końca kadencji komisji socjalnej.

5.                      Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

6.                      Posiedzenia komisji będą odbywać się zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku nr 5 Regulaminu lub w innych terminach jeśli zaistnieje taka potrzeba. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

7.                      Komisja na miesiąc przed upływem kadencji zobowiązana jest do przygotowania zebrania w celu wyboru nowego składu Komisji i złożenia rozliczenia oraz sprawozdania ze swej działalności.

8.                      Wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu można pobrać w sekretariacie szkoły, a wypełniony wniosek przekazać jednemu z członków komisji lub zostawić w sekretariacie szkoły.  Wnioski złożone po  terminie danego posiedzenia komisji  będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Socjalnej. Wniosek o każde świadczenie należy złożyć na oddzielnym druku.

 

 

§ 3. [przeznaczenie ZFŚS]

 

1.                      Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2.                      Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje :

1)  różne formy wypoczynku,

2) działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną,

3) opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

4) udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,

5) zwrotną  pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

§ 4. [administrowanie ZFŚS]

 

Dyrektor Szkoły, zwany dalej „Pracodawcą”, gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

 

                                  § 5. [plan rzeczowo-finansowy -preliminarz]           

 

1.                      Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.

2.                      Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z komisją socjalną.

 

 

 

 

 

§ 6. [charakter świadczeń]

 

1.                      Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.

2.                      Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez integracyjnych między innymi: spotkań Wigilijnych, spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz organizowania wycieczek -  przeznaczonych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

 

§ 7. [przyznawanie świadczeń]

 

1. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, w uzgodnieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

2. Decyzję odmawiające przyznania świadczenia zawierają pisemne uzasadnienie.

3. Od decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia służy prawo wystąpienia z odwołaniem:

a)  do Dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołanie) w terminie 7 dni od otrzymania odmownej decyzji,

b) do organu prowadzącego – Powiatu Mikołowskiego przez Dyrektora szkoły.

Dyrektor w terminie 30 dni rozpatruje odwołanie od decyzji po uzgodnieniu swojego stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

§ 8. [kryterium przyznawania świadczeń]

 

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

 

 

Rozdział 2.

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

§ 9. [osoby uprawnione]

 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

1) pracownicy szkoły, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni,

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych

3) emeryci i renciści dla których szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia przed  przejściem na emeryturę lub rentę

4) członkowie rodzin zmarłego pracownika emeryta lub rencisty, którzy byli na utrzymaniu zmarłego, ale nie dłużej niż jeden rok od dnia zgonu osoby uprawnionej.

5) byli pracownicy korzystający ze świadczeń kompensacyjnych.

6) byli pracownicy korzystający z świadczeń przedemerytalnych

 

2. Do członków rodziny zalicza się:

 1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne lub dzieci    przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole w systemie dziennym do czasu ukończenia nauki – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

2) dzieci wymienione w punkcie 1) , posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym – bez względu na wiek.

 

§ 10. [dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS]

 

1.                      Osoby, o których mowa w § 9 pkt.1 ppkt.3, ubiegające się o świadczenia z funduszu, zobowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

2.                      Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 9 pkt.2, należy złożyć następujące dokumenty:

1)           w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,

2)  w przypadku dzieci o których mowa w  §  9 pkt.2 ppkt.2  – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,

 

 

Rozdział 3.

Zakres działalności socjalnej finansowanej z Funduszu

 

§ 11. [wypoczynek]

 

W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie:

1)                      Wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie wczasów, kolonii obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką (zielone szkoły) – do wniosku należy dołączyć fakturę, rachunek lub zaświadczenie organizatora wypoczynku o wysokości poniesionych kosztów.

2)                      Wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie (wczasy pod gruszą)

 

§ 12. [procedury]

 

1.                      Wniosek o  dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 11 pkt 1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego na każde dziecko,

2.                      Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 11 pkt 2, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym;

3.                      Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną formę dofinansowania w roku kalendarzowym. Nie dotyczy to dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 1;

4.                      Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.                      Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 11, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu – pkt. 1 i 2.

 

 

§ 13. [świadczenie urlopowe nauczycieli]

 

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 2, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.

 

 

§ 14. [działalność kulturalno-oświatowa]

 

Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje:

1. finansowanie imprez  dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez integracyjnych i kulturalnych,

2. dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-oświatowe.

 

§ 15. [procedury]

 

1.                      Finansowanie imprez o których mowa w § 14 pkt 1 odbywa się ze środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie ponoszą koszty w zależności od progu dochodowego, w którym się znajdują. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie szkoły. Wyjątek stanowią spotkanie Wigilijne i spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które finansowane są w całości z pominięciem kryterium dochodowego. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.

2.                      Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 14 pkt 2, maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 4  - punkt 4 do Regulaminu. Całkowita kwota dofinansowania nie może przekroczyć podanej wartości w danym roku kalendarzowym.

3.                      Kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości biletu.

 

§ 16. [działalność sportowo-rekreacyjna]

 

Działalność sportowo   -rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje:

1)                      finansowanie imprez w formie wycieczek, kuligów i innych form sportowo-rekreacyjnych,

2)                      dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne.

 

§ 17. [procedury]

 

1.                      Finansowanie imprez, o których mowa w § 16 pkt 1, odbywa się ze środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie ponoszą koszty w zależności od progu dochodowego w którym się znajdują. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego mają prawo do dofinansowania jednej imprezy z wymienionych § 16 pkt 1 ,  wybranej spośród organizowanych w ciągu roku szkolnego. Impreza dojdzie do skutku wówczas, gdy zbierze się co najmniej 20 osób z wszystkich uprawnionych do korzystania z Funduszu. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w sekretariacie szkoły. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.

2.                      Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 16 pkt 2, maksymalnie do jednego karnetu rocznie lub nie więcej niż 2 biletów w ciągu roku kalendarzowego

3.                      Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu Całkowita kwota dofinansowania nie może przekroczyć podanej wartości w danym roku kalendarzowym.

4.                      Kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości biletu, karnetu itp.

 

 

§ 18.

 [dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych  formach wychowania przedszkolnego]

 

1.                      Osoba uprawniona może ubiegać się o dofinansowanie do opłat związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2.                      Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie z trzech ostatnich miesięcy o  korzystaniu przez dziecko z określonej formy opieki wraz z kwotą poniesionych kosztów.

3.                      Dofinansowanie przyznawane jest na rok kalendarzowy do kwoty, która znajduje się na zaświadczeniu, lecz nie większej niż przedstawionej w załączniku nr 4 – punkt 3 do Regulaminu. W razie zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, skutkującej zmianą wysokości dofinansowania, osoba uprawniona obowiązana jest niezwłocznie poinformować pracodawcę.

4.                      Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 – punkt 3 do Regulaminu.

 

 

 

§ 19. [pomoc finansowa związana ze zwiększonymi wydatkami]

 

1.                      Ze środków funduszu może być przydzielana pomoc finansowa w związku z zwiększonymi wydatkami.

2.                      Pomoc finansowa w formie, o której mowa w pkt.1, przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej nie więcej niż 2 razy w roku kalendarzowym (stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

3.                      Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w pkt.2, osoba uprawniona może ubiegać się  o pomoc finansową w związku z kosztami poniesionymi z okazji Mikołaja i Dnia Dziecka na każde dziecko o którym mowa w § 9 pkt.2. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty podanej w załączniku nr 4 pkt.7.

 

§ 20. [pomoc finansowa]

 

1.                      Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w § 19 pkt.1, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (np.: pożar, zalanie mieszkania, wybuch gazu), klęsk żywiołowych, przewlekłej choroby.

2.                      Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w pkt.1, do podania o jej przyznanie zobowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie jednego z wyżej wymienionych zdarzeń, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana. W przypadku przewlekłej choroby należy złożyć do komisji wniosek ( Załącznik  Nr 7 ) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt,   a w przypadku pozostałych zdarzeń losowych, o których mowa w pkt.1 do podania należy dołączyć dokumentację fotograficzną potwierdzającą zaistnienie danego zdarzenia.

3.                      W przypadku przewlekłej choroby osoba ubiegająca się o zapomogę pieniężną może złożyć wniosek tylko jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

 

 

 

 

 

§ 21. [pożyczki mieszkaniowe]

 

 1.                    Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej.

 2.                    Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:

1)                       budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym,

2)                       zakup budynku mieszkalnego lub mieszkania w bloku

3)                       nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

4)                       przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne,

5)                       remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych,

6)                       opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.

 

 3.                     Pożyczki mieszkaniowe są przyznawane w dwóch kwotach: 6000 zł w przypadku podpunktów 4), 5) i 6) oraz 8000 zł w przypadku podpunktów 1), 2) i 3) w pkt.2.

 4.                    Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki. Pożyczka mieszkaniowa w wyjątkowych sytuacjach może zostać wcześniej spłacona, jednak nie wcześniej niż na pół roku przed planowaną spłatą pożyczki. W tym celu należy złożyć prośbę do Komisji Socjalnej, która będzie zawierała uzasadnienie.

 5.                    Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.

 6.                    Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu stałemu w wysokości 3 % przyznanej kwoty. Wysokość odsetek jest obliczana według następującego wzoru:

O = P * (s/100) * [(r + 1)/24]

   O – odsetki

   P – kwota pożyczki

   s – oprocentowanie odsetek

   r – liczba rat

 7.                    Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy.

 8.                    Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania:

1) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,

2) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,

3) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta.

 9.                    W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w pkt.8 ustala się nowe warunki spłaty.

 10.                Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej oraz decyzji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, a wzór umowy stanowi załącznik nr 6.

 

 

Rozdział 4.

Zasady przyznawania świadczeń

 

§ 22. [zasady ogólne]

 

1.                      Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

2.                      Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej.

3.                      Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z członkami Komisji Socjalnej.

§ 24. [ustalanie sytuacji materialnej osób uprawnionych]

 

1.                      Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną rocznego oświadczenia o dochodach brutto. W przypadku osób nie znajdujących się w najwyższym progu dochodowym, wymagane jest okazanie rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz oświadczenia o pobieraniu świadczenia 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych, zasiłków stałych, dopłat do czynszu itp.

2.                      Przez średni roczny dochód brutto, o którym mowa w pkt.1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.

3.                      Dochód brutto, o którym mowa w pkt.1, obejmuje:

1) wynagrodzenie brutto,

2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,

4) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

5) stypendia,

6) alimenty,

7) zasiłki dla bezrobotnych.

8) świadczenie 500 +

9) zasiłki stałe przyznane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

10) dopłaty do mieszkań

11) dochód z tytułu umów – zleceń, o dzieło

12) wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej oraz świadczenia dla tych rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4.           Podstawą przyznania pomocy finansowej z funduszu jest złożenie wniosku przez  osobę uprawnioną. Oświadczenie o dochodach należy złożyć jeden raz w danym roku kalendarzowym, do końca kwietnia.

5.           Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do   grupy osób o najwyższych dochodach.

6. Osoba podająca nieprawdziwe informacje o swojej sytuacji materialnej w celu uzyskania wyższego świadczenia podlega odpowiedzialności karnej (art.286. § 1 Kodeksu Karnego)

7. Wzór  oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Rozdział 5.

Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej

 

§ 25. [odpis]

 

Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego uznaniowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

 

§ 26. [wysokość odpisów]

 

1)                      odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, o której mowa  w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,

2)                      odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego,

3)                      odpisu dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli), w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

4)                      odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

§ 26. [inne źródła]

Środki funduszu zwiększa się o:

1)                      odsetki od środków funduszu,

2)                      wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

3)                      wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,

4)                      darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych

 

§ 27 [ dysponowanie środkami]

 

1. Środki Funduszu w 30% przeznacza się na pomoc mieszkaniową. Kolejne 70% środków przeznacza się na pozostałą działalność z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor szkoły może przesunąć niewykorzystane środki z pożyczek mieszkaniowych – na pozostałą działalność socjalną finansowaną z Funduszu.

 

 

 

§ 28 [zasady wykorzystywania środków]

Zasady wykorzystywania środków Funduszu oraz zasady i warunki korzystania z Funduszu określa niniejszy regulamin oraz preliminarze /załączniki/.

 

§ 29. [niepodzielność środków]

 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 25 i 26  Regulaminu, tworzą jeden Fundusz.

 

§ 30. [niewykorzystane środki]

 

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

 

§ 31. [ewidencja działalności socjalnej]

 

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

 

 

 

 

§ 32. [zmiana Regulaminu]

 

Zmiana postanowień Regulaminu może być wprowadzona zarządzeniem dyrektora w uzgodnieniu z działającymi na terenie szkoły organizacjami związkowymi.

 

 

 

§ 33. [uzgodnienie]

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy:

- ZNP w Mikołowie

- NSZZ ,,Solidarność” w Mikołowie

 

 

 

§ 34. [wejście w życie]

 

1. Regulamin wchodzi w życie na podstawie zarządzenia dyrektora z dniem ………………… roku.

 

 

 

Uzgodniono w dniu: …............................................